SWEDISH SOUTH ASIAN STUDIES NETWORK

Swedish Research Council grants to South Asia related projects 2002–2005:

In November 2002 the Swedish Research Council distributed 1.7 Billion SEK to research projects in all the disciplines for the period 2003–2005.
A limited number of projects related to South Asia were given grants. In this list is also included projets given grants for 2002.

Ishtiaq Ahmed, Stockholm University
Neelambar Hatti, Lund University
Peter Jagers, Chalmers University of Technology, Göteborg
Ulla-Britt Engelbrektsson, Dept of Social Anthropology, Göteborg University
Andreas Nordin, Göteborg University


Ishtiaq Ahmed from the Dept of Political Science, Stockholm University:

Project: Forced Migration and Ethnic Cleansing in Punjab 1947: An Enquiry into the Ideology, Politics and Processes of Genocide

2003 – 478 000 SEK
2004 – 494 000 SEK
2005 – 510 000 SEK

Project Description (in Swedish): En analys av hur och varför folkmordet i Punjab-provinsen ägde rum då det Britiska Imperiet upphörde i mitten av augusti 1947. Huvudsakliga frågeställningar.

1. Vilka politiska, ideologiska och ekonomiska faktorer låg bakom folkmordet i Punjab?
2. Vilka var de viktigaste kännetecknen för tvångsförflyttningen och den etniska rensningen som processer i Punjab?
3. Vilka var de utlösande faktorerna bakom tvångsförflyttningen och den etniska rensningen i Lahore? (Denna frågeställning kan utökas till att omfatta en stad som Amritsar på den indiska sidan.).
4. Vilka var de viktigaste organisationerna och partierna som deltog i upploppen och de planlagda attackerna?
5. Vilken roll spelade staten under Punjabs delning, i synnerhet de myndigheter som hade till uppgift att upprätthålla lag och ordning, som polisen?
6. Kan man göra en åtskillnad mellan statens agerande fram till den 13 augusti (då den fortfarande befann sig under brittisk överhöghet) och efter detta datum, när pakistanska och indiska myndigheter tog över?
7. Vad är relationen mellan tvångsförflyttning, etnisk rensning och folkmord?
8. Vad är relationen mellan modernism, nationalism, religiös väckelse, rasism samt kommunalism och folkmord?


Neelambar Hatti from the Dept of Economic History, Lund University:

Project: Lives at Risk; Discrimination of female children in modern India

2003 – 1 011 000 SEK
2004 – 1 011 000 SEK
2005 – 735 000 SEK

Project Description (in Swedish): I en artikel 1990 påtalade Amartya Sen att miljontals kvinnor saknades i totalbefolkningen i många länder, särskilt i Asien. I folkräkningen 2001 för Indien uppmärksammas den ökande klyftan mellan antalet kvinnor relativt antalet män. Mest markant är skillnaden i den yngsta åldersgruppen 0-6 år, vilket antyder omfattande diskriminering av flickor med långsiktiga social och ekonomiska konsekvenser.

Folkräkningen fastslog att det fanns en tydlig preferens för pojkar, speciellt i norra Indien. Det största underskottet i antalet flickor relativt pojkar fanns i norra Indien, bland andra i Haryana (820/1000) och Himachal Pradesh (897/1000). Många forskare har påtalat att ekonomisk tillväxt och en ökad välfärd kan även bidra till en minskning av kulturellt betingat preferens för pojkar. Emellertid visar ny forskning på att preferensen för pojkar ökat samtidigt som fertiliteten minskat och välfärden okat. Man har tidigare även antagit att spädbarnsmord och allmän diskrimineringen av flickor skulle avta med högre tillväxt och bättre livsmedels- och näringsintag, bättre hälsövård och utblidning för flickor.

Flickornas möjlighet att överleva skulle förbättras avsevärt under dessa förhållanden. Samtidigt som fysiskt välbefinnade och utblidning har förbättrats för flickor i takt med en ökande välfärd, nya studier angående hög spädbarndödlighet och dödlighet för flickor visar på att snedvridningen av antalet flickor relativt antalet pojkar har inte bara bestått men även ökat och att diskriminering av döttrar, vilken i många fall har dödlig utgång, forsätter. Det är denna alarmerande trenden i norra Indien jämfört med södra Indien som utgör fokus för denna studie. En jämförelse mellan utvalda delstater i norra delen med delstater i söder kan bidra till att öka kunskapen om de social, ekonomiska och, framförallt, kulturella faktorer som kan ligga bakom diskrimineringen av flickor i Indien.


Peter Jagers from the Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg:

Project: Participation in an International Conference on Stochastic Modelling, and lecturing, in Cochin, India, 13–23 December 2002

Travel grant: 27 300 SEK


Ulla-Britt Engelbrektsson, Dept of Social Anthropology, Göteborg University:

Project: A Social Anthropological study of Gender, Caste and Tuberulosis in a South Asian Context (Nepal)

2003 – 775 000 SEK
2004 – 905 000 SEK
2005 – 889 000 SEK

Project Description (in Swedish): I Nepal, liksom i andra delar av Sydasien dör fler vuxna i tuberkulos än i någon annan sjukdom. Samtidigt gäller att sjukdomen vanligtvis går att bota. Problemet i Nepal, som i flera andra utvecklingsländer, är att många som insjuknar inte får den vård de behöver. Det senare gäller kvinnor mer än män. Orsakerna är många, dock torde det vara avgörande att i flera av länderna är kvinnor i hög, om än i varierande, grad underställda män vilket bl a innebär att ifråga om vård utanför hemmet är det inte så sällan männen som beslutar om strategin och hur mycket det får kosta.
Forskningsprojeket har som målsättning att kartlägga och försöka förstå de ideologiska och praktiska implikationerna av tuberkulos – hur ser drabbade individer och familjer på sjukdomen, hur tolkas symtomen, vilka är de upplevda möjligheterna för helande och bot, hur reagerar omgivningen, och inte minst – vad händer med ekonomin?

Det aktuella forskningsprojektet syftar till att ge en närbild, ett aktörsperspektiv, av vad det innebär för män respektive för kvinnor att vara sjuk i tuberkulos, främst lungtuberkulos, och i vilken grad de sjuka och deras närmaste omgivning upplever behov av och möjligheter för biomedicinsk vård. Målsättningen är också att försöka klargöra om ev hinder är större och fler för kvinnor av högre kast än för kvinnor av lägre kast.
Forskningen bygger på intervjuer och deltagande observation i västra Nepal. Det senare innebär att forskaren tillbringar lång tid i fält, dvs i de sammanhang där vardagslivet utspelas. Fältforskningen kommer att utföras i samarbete med institutionen för Sociologi och Antropologi vid Tribhuvan-universitetet i Kathmandu. Två eller tre studenter därifrån kommer att utföra sina magisterarbeten inom projektet under handledning av institutionens professor, prof R R Regmi.

Forskningsprojektet är ett eget projekt men utformat så att det passar in i ett större ramprojekt Gender and Tuberculosis: An Interdisciplinary research programme for identifying Gender inequalities in India, Pakistan, Bangladesh and Nepal, utarbetat av prof Vinod Diwan, Karolinska institutet, Stockholm och Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg. (More on this project).


Andreas Nordin from the Dept of Social Anthropology, Göteborg University:

Project: Sacred Journeys among Himalayan pilgrims - a case study in the anthropology of religion

2002 – 100 000 SEK

Project Description (in Swedish): I alla de stora världsreligionerna är en populär form av religiositet den att företa heliga resor. Heliga resor eller pilgrimsresor företas ofta årligen eller med längre intervaller i de flesta kulturer. Målen för pilgrimsresor är platser och lokaliteter som ofta är av stor och signifikant religiös och kulturell betydelse. Under påsk och jultider rapporterar massmedia gärna om högtiderna och firandena i Jerusalem av tillresta pilgrimer. Heliga resor och pilgrimsfärder har också blivit enormt populärt på den Indiska subkontinenten, där skaror av hundratusentals och upptill miljoner troende pilgrimer dras till platser som Benares eller Allahabad.

Projektet avser studier av heliga resor och pilgrimskap vid två geografiska lokaliter i Himalayaregionen. Syftet med studien är att med antropologisk metod; genom fältarbete och deltagande observation kartlägga och studera företrädesvis hinduiska och buddistiska pilgrimer i nepalesiska och tibetanska Himalaya. Studien fokuserar dels på tempelkomplex och anläggningar som attraherar stora skaror hinduiska som buddistiska pilgrimer till nepalesiska Kathmandudalen; dels på mer svårtillgängliga pilgrimsorter som det tibetanska Mt. Kailash nära den nepalesiska gränsen. Detta berg drar också till sig buddistiska pilgrimer och pilgrimer från den hinduiska världen.

Studien söker kartlägga betydelsen av kulturell offertematik som appellerande i pilgrimers motivbilder, samt söka förklaringsgrunder till dessa fenomen utifrån teoretiska nydaningar i form av kognitiva teorier inom religionsantropologi och ritualteori och applicera detta som heuristiska instrument i studiet och analysen av pilgrimskap. Studiens resultat och teoritestande kan öka förståelsen för varför människor gör heliga resor och benägenheten till fanatism och fatalistisk offerretorik under pilgrimsresor.

 

Back to Research

Search the SASNET Web Index


SASNET - Swedish South Asian Studies Network/Lund University
Address: Scheelevägen 15 D, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 222 73 40
Webmaster: Lars Eklund
Last updated 2007-02-28