SWEDISH SOUTH ASIAN STUDIES NETWORK

Swedish Research Council grants to
South Asia related projects 2004

Swedish Research Links 2004

Project grants for research within Humanities and Social Sciences 2004

Swedish Research Links 2004

The third round of the so-called Swedish Research Links (Asian–Swedish research partnership programme) – grants by Sida and the Swedish Research Council – were distributed in October 2004. The following South Asia related project applications for Swedish Research Links (Asian–Swedish research partnership programme) were granted for the three-years period 2005–07.

Göteborg University:

• Magnus Holm, Dept. of Cell and Molecular Biology
Project name: Improved crop plants by expression of central regulators of light signalling pathways (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

• Olof Olson, Dept. of Cell and Molecular Biology
Project name: Development of Agricultural Biotechnology Research in Nepal
Grant: 600 000 SEK

Karolinska Institutet Medical University, Stockholm:

• Bjarne Jansson, Dept. of Public Health Sciences, Division of International health (IHCAR)
Project name: Violence in low and high income countries: health economic analysis with public health approach (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

• Lena Hammar, Department of Biosciences at Novum, Huddinge
Project name: Structure-function relationship in hepatitis virus E infection (research related to India)
Grant: 650 000 SEK

• Liam Good, Center for Genomics and Bioinformatics
Project name: Drug target validation and antiinfective development for HIV/AIDS and associated infections (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

• Mats Persson, Molecular Immunology Unit, Dept. of Medicine
Project name: Hepatitis C Virus Persistence: Virus and Host Related Factors (research related to Pakistan)
Grant: 600 000 SEK

• Rolf Hultcrantz, Gastroenterology and Hepatology Unit, Dept. of Medicine
Project name: Nonalcoholic fatty liver as a risk factor for the development of chronic liver disease and hepatocellular (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm:

• K V Rao, Division of Engineering Material Physics, Department of Materials Science and Engineering
Project name: Novel Multifunctional Oxide Sensor materials for Monitoring Environment (research related to India)
Grant: 650 000 SEK. More information about the project.

Lund University:

• Björn Lindman, Division of Physical Chemistry 1, Center for Chemistry and Chemical Engineering
Project name: Effects of the headgroup architecture on DNA-cationic amphiplile interaction: Relevance to DNA condensation and cationic amphiphile based genedelivery systems (research related to India)
Grant: 650 000 SEK. Professor Björn Lindman is a leading international figure in the area of colloidal chemistry. This is a collaboration project with Dr. Prasanta Kumar Das from the Indian Association for the Cultivation of Science, India, and Dr. Souvik Maiti, Institute of Genomics and Integrative Biology, Structural Biology, Delhi University North Campus

• Marichamy Sankar, Dept. of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering
Project name: Psychrophilic anaerobes and application of their genes to recalcitrant biomass utilization (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

• Rajni Hatti-Kaul, Dept. of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering
Project name: Biotechnological production of biodegradable plastics (research related to India)
Grant: 600 000 SEK

• Jan Magnusson, Centre for East and South-East Asian Studies
Project names: The South Indian Tibetans. A history of Tibetan refugee settlements in Karnataka; and
Workshop for a Study of Tibetan Refugee Settlements in India
Grant: 75 000 SEK

• Neelambar Hatti, Dept. of Economic History, School of Economics and Management
Project name: Decentralisation of Health Care Systems in India; Institutional Reforms for Service Delivery
Grant: 75 000 SEK

National Institute for Working Life, Stockholm

• Carina Bildt, Dept. for Research on Development Processes
Project name: Indian women at work – women´s condition at the labour market and in the workplaces
Grant: 75 000 SEK

Stockholm University:

• Joyanto Routh, Biogeochemistry, Dept. of Geology and Geochemistry, Earth Sciences Centre
Project name: Sedimentary record of human-induced environmental changes and affects in the Kumaun Lakes, India
Grant: 600 000 SEK

Uppsala University:

• Lars-Åke Persson, International Maternal and Child Health (IMCH); Department of Women's and Children's Health
Project name: Nutrition and environment influences on the mother-and-child dyad in Bangladesh
Grant: 635 000 SEK

• Martin Lascoux, Dept. of Conservation Biology and Genetics, Evolutionary Biology Centre
Project name: Species Recovery program for red-listed medical plants species in India
Grant: 600 000 SEK

• Göte Swedberg, Dept. of Medical Biochemistry and Microbiology, IMBIM
Project name: Molecular analysis of methicillin resistant Staphylococcus aureus in India
Grant: 600 000 SEK

• Sten Eriksson, Studsvik Neutron Research Laboratory
Project name: Magnetic spinel ferrites and perovskite structured ceramics: Solid-state sintering and sol-gel synthesis, characterization by diffraztion, electron microscopy and magnetisation measurements (research related to Bangladesh)
Grant: 600 000 SEK


Swedish Research Council Project grants for Research within Humanities and Social Sciences 2004

The following South Asia related project application were granted in November 2004:

• Aida Aragao Lagergren, Dept. of Cultural Geography, Uppsala University
Project name: Children ”left behind”. A study on children of migrant women in Sri Lanka
Grant: 1 824 000 SEK (for the three-years period 2005–07)

Project description: Sri Lanka är det enda landet i Asien där en mycket större andel kvinnor än män migrerar för att arbeta i andra länder. Varje år lämnar ca 140 000 kvinnor Sri Lanka för att arbeta som hembiträden eller sköta barn i välställda familjer i främst Saudiarabien, Kuwait, och Singapore. Flertalet kvinnor migrerar helt legalt genom att ordna pass och biljetter samt kontrakt och arbetstillstånd genom privata rese- och migrationsbyråer. Lankesiska staten uppmuntrar denna arbetsutvandring eftersom kvinnornas hemsända pengar har stor betydelse för landets valutareserv. Det ”typiska” utvandrande hembiträdet är mellan 18-40 år, hon är gift och har flera barn. Kvinnor från Sri Lanka har, som regel, låg status i landet där de arbetar och blir ofta utsatta för etnisk diskriminering och hård exploatering av arbetsgivaren. Kvinnorna blir i många fall också sexuellt utnyttjade. Den främsta orsaken att kvinnor migrerar är att familjens inkomster inte räcker för att tillgodose de mest elementära behoven av familjen. Ofta förväntas dessutom kvinnornas förtjänster i utlandet förbättra familjens ekonomi på längre sikt, så att man kan starta en liten rörelse i byn eller köpa jordbruksmark. För att uppfylla dessa drömmar lämnar många kvinnor sina hem, män och barn. Denna studie handlar om barnen som har fått bli kvar i Sri Lanka.
Det finns idag gott om forskning kring kvinnor och migration, men få studier behandlar de problem som uppstår i familjerna och för de kvarlämnade barnen. Artikel 3 i FN:s barnkonvention slår fast principen att man i alla beslut skall ta hänsyn till barnets bästa. Barnkonventionen ser barnet som en individ och som en medlem i familj och samhälle med rättigheter och ansvar utifrån ålder och utvecklingsnivå. De barn som skall lyftas fram i den här studien lämnas av sina mödrar under flera år och därför är risken stor att deras ställning försvagas och att de i praktiken saknar skydd. Det finns idag tecken på att barn till utvandrade kvinnor i Sri Lanka mer än andra barn är utsatta för övergrepp och olyckor och att deras hälsa är sämre. Syftet med studien är att bidra till att bygga upp vetenskaplig kunskap om dessa barns levnadsvillkor.
De centrala frågorna är: Har mödrarnas migration haft direkt påverkan på barnens levnadsförhållanden? Om så är fallet, på vilket sätt? Är förhållandena olika för barn på landsbygden och i staden, för barn som tillhör olika etniska och religiösa grupper, för flickor respektive pojkar? Dessa frågor skall belysas genom att undersöka de förändringar som inträffat under mödrarnas bortovaro. Några av de viktigaste aspekterna är: 1) Eventuella förändringar i hushållssammansättningen. Hur har pappans roll förändrats – om det alls finns en pappa – efter att mamman rest iväg? Om det inte finns en far hemma– vem tar i så fall hand om barnen? 2) Hur används mammans hemsända pengar? Till barnens utbildning? För att förbättra bostaden? För konsumtion och i så fall vilken och för vem? 3) Hur har barnens dagliga liv förändrats vad gäller skola, fritid och hälsa? Har barnens arbetsbörda i och utanför hemmet blivit större p.g.a. mammans frånvaro? Har barnen utsatts för risker p.g.a. att mamman inte är hemma hos familjen? Denna studie ska analysera dessa frågor i samarbete med lankesiska forskare.
Frågorna skall belysas ur ett genusperspektiv, d.v.s. klarlägga skillnader i flickors och pojkars levnadsförhållanden. Barnen själva skall vara de främsta källorna och genom intervjuer och samtal med dem kommer den viktigaste informationen att samlas in. Även vuxna – familjeöverhuvuden och andra nyckelpersoner – kommer att intervjuas. Fältarbetet koncentreras till Västra provinsen, med huvudstaden Colombo vars befolkning är blandad, Gamphadistriktet med en katolsk befolkningsgrupp och Kalutaradistriktet med en stor grupp muslimer. Dessutom ingår Anuradhapuradistriktet i Norra centrala provinsen, där majoriteten av befolkningen är buddhister. Denna studie vill bidra med nya kunskaper om en grupp barn som man hittills vetat mycket lite om, nämligen de barn som blir kvar när deras mödrar migrerar. Genom att kartlägga och analysera deras situation utifrån deras eget perspektiv bör studien kunna bidra till en mer nyanserad och verklighetsanpassad nationell politik med åtgärder som kan förbättra barnens levnadsförhållanden. Förhoppningsvis kan den öppna vägen för fler studier inom migrationsforskningen där barnen både syns och hörs.


• Göran Djurfeldt and Staffan Lindberg, Dept. of Sociology, Lund University
Project name: Social Mobility and Agrarian Transformation – An Indian case
Grant: 1 580 000 SEK (for the three-years period 2005–07)

Project description: Social mobilitet och samhällsomvandling – ett indiskt fall De sociala dimensionerna av jordbrukets omvandling och av industrialiseringen är fortfarande ofullständigt kartlagda. I det nutida Asien finns en utmärkt möjlighet att studera dessa processer i ett historiskt komparativt perspektiv. Detta projekt är en panelstudie av ett område i södra Indien. År 1979-80 studerade vi jordbruksutvecklingen i Tamilnadu och gjorde intervjuer med 367 hushåll i sex byar kring ägande, arbete, produktion, sociala och politiska förhållanden, mm. Resultaten publicerades i artiklar och i en monografi och blev ett starkt bidrag till diskussionen om den gröna revolutionens sociala konsekvenser. Tvärtemot förväntningarna visade studien att det inte hade skett en polarisering av jordägandet eller en ökning av fattigdom, utan snarare ett stigande välstånd för alla. Resultaten visade dock på en ökad ekologisk sårbarhet och att statliga insatser hade stor betydelse för jordbruksutvecklingen. En återstudie ger ovanliga möjligheter att med paneldata studera den samhällsförändring som har ägt rum i Indien de senaste 25 åren. Avsikten är att rekonstruera hushållens mobilitet och studera hur denna formas av sociala, institutionella och ekonomiska makrofaktorer. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet, Bharathidasan University och National Institute of Rural Development i Indien.


• Martin Gansten, Dept. of History of Religions, with emphasis on Indic Religions; Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
Project name: Moksopaya: myth and philosophy in a Hindu didactic poem
Grant: 1 067 000 SEK (for the three-years period 2005–07)

Project description: Myt och filosofi i en hinduisk lärodikt Moksopaya är det ursprungliga namnet på en medeltida filosofisk/teologisk sanskrittext som föreligger i många versioner och gjort sig känd under olika namn, framför allt som Yogavasistha. Med sina cirka trettiotusen verser förtjänar den epitetet ”världens största lärodikt” (Helmuth von Glasenapp). Inom en ramberättelse hämtad från det folkkära eposet Ramayana framlägger den många unika myter och legender, som i förening med mer teoretiska utläggningar tjänar till att föra fram dess budskap. Den anonyme författaren tillhör inte någon etablerad skola, utan förespråkar en egen filosofi som utgår från tanken om alltings enhet och om medvetandet som den absoluta verkligheten. Han avvisar asketism och förespråkar ett liv i världen, men i det tillstånd av ”levande frihet” som uppnås genom andlig insikt. Författaren anför inga heliga skrifter till bevis för sina tankar, utan argumenterar utifrån personlig erfarenhet. Texten är troligen av nordindiskt ursprung, och har i förkortad form översatts till såväl indiska folkspråk som persiska. Under århundradena har den utövat ett betydande inflytande på den hinduisk tankevärlden, och stora partier ur texten återfinns i de mindre upanishaderna (hinduiska heliga skrifter) samt i yoga-texter. Samtidigt har texten reviderats och dess ursprungligen radikala, troligen buddhistiskt influerade budskap anpassats till mer ortodoxa, konservativa tankegångar. Projektets mål är att studera den ur läroinnehållslig synpunkt mest centrala delen av texten, klargöra dess bärande tankar samt genom en engelsk översättning tillgängliggöra dess viktigaste partier för en bredare publik. Projektets centrala frågeställningar rör grunddragen i Moksopayas filosofiska/teologiska system samt dess unika mytmaterial. Detta arbete är av grundvetenskaplig natur, då det utgår från den nu pågående textkritiska rekonstruktionen av den anonyma Moksopaya-texten (författad omkring 900-talet), och ingår härigenom också i ett väletablerat internationellt vetenskapligt samarbete med centrum i Tyskland. De få studier som hittills gjorts har samtliga utgått från den senare textversionen ”Yogavasistha”, som genom ett antal revideringar under 1000- till 1300-tal avsevärt förändrats med avseende på såväl läroinnehåll som litterär kvalitet. Det nu föreslagna projektet är således av stor nytta för förståelsen av den religiösa idéutvecklingen i Indien under den mycket kreativa perioden 500-1000 vt, och kommer utan tvivel att leda till vidare forskning kring såväl Moksopaya som dess möjliga inspirationskällor.


• Peter Schalk, History of Religions; Department of Theology, Uppsala University
Project name: Memory, Ritual and Armed Resistance
Grant: 478 000 SEK (for the two-years period 2005–06)

Project description: Minne, ritual och motstånd. Vad förmår ungdomar att ge sitt liv i självmordsattacker? Frågan kan egentligen inte besvaras, men kan omformuleras: vilka metoder användes för att rekrytera ungdomar till självmordsattacker? Hur idealiseras martyrskapet? Syftet med detta projekt är att i en jämförande regional studie, som innefattar tre sydasiatiska militanta rörelser (LTTE, KCP, INA), visa hur ungdomar genom deltagande i nio speciella kalenderritual mobiliseras till deltagande i själmordsattacker. Fram till 2003, hade 240 Svarta Tigrar inom LTTE dödat sig själva. 64 var kvinnor. Tillsammans har 17 701 dött som martyrer, varav 3773 var kvinnor. Ingen enskild mellanösterngrupp har visat sådana siffror. LTTE har sina förebilder hos KCP (sikherna) och INA (Indian National Army), som också mobiliserade till självmordsattacker. Inte dålig utbildning, fattigdom och hot är primära vid rekryteringen, utan en personlig traumatisk erfarenhet av förlust, en lång tids inlärande av det tamilska folkets lidanden samt ett årligen upprepat deltagande i ett system av nio riter som bygger på en global föreställning om att döden är en inledning till något nytt. Den viktigaste riten är Stora hjältarnas dag 27 november årligen. Därtill kommer ett studium av 17 krigskyrkogårdar, som alla är kultplatser.
Medan LTTE är sekulär är KCP sekterisktisk och INA synkretistisk i religiöst avseende, men alla tre producerar föreställningar om martyrer. LTTEs martyrer dör för upprättandet av en ny stat kallad Tamililam. LTTEs martyrideologi är delvis en reaktion på sinhala-buddhistisk etnonationalism, som också måste behandlas. Den har en lära om en sinhala-buddhistisk homogen och centraliserad enhetsstat. Då målet för martyrskapet fortfarande är ett hopp och ingen realitet bringas den nära genom symbolhandlingar som parader, nationella fester, kollektiva församlingar, och genom symboliska representationer i form av kaldenrriter i nationell skala. De signalerar konkretiserar den nya statens närvaro. Dessa riter är kommemorativa, men de objektiverar inte enbart fallna martyrer, utan de görs även till förebilder för handlandet. Vad martyren gjorde och vad som hände honom skall även övertagas av den nya martyren, som inte skall vara byte för de lankesiska stridskraftern, utan bli jägare i ett tillbakastudsande våld.
Genom att årligen minnas de döda martyrerna i kollektiva högtider, genom att positionera dem i raden av lidanden, som det tamilska folket har genomgått och genom att relatera detta till en traumatisk erfarenhet av en personlig förlust förvandlas minnet till en imperativ att ta till vapen. Detta är grundschemat för rekryteringsstrategin av martyrer inom LTTE och skall ligga till grund för studiet av andra martyrideologier. Projektet syftar till att profilera de olika martyreruppfattningarna, avgränsa dem mot varandra och mot den sinhala buddhistiska etnonationalismen och se hur en idealiserad framtid föregrips i ritualen. Kritisk historisk-filologisk metod baserad på texter på tamil, simhala och pali, fallstudiemetoder och moderna antropologiska metoder om fältforskning samt tolkande begrepp hämtade från kritisk teori och från fransk och tysk hermeneutisk-historisk Erinnerungskultur tillämpas.
De viktigaste källorna på tamil är tal av LTTEs ledare, LTTEs nyheter, helgonbeskrivningar, det officiella språkröret vitutalai pulikal, hundratals videoinspelningar och mina egna fältforskningsanteckningar om konflikten från 1970 och framåt. Resultatet från denna regionala studie kan användas för en global jämförelse med dels klassiska martyrtraditioner inom judendom, kristendom, islam, shinto och buddhism, dels med moderna självmordsattacker främst i Främre Orienten. Projektet är även en studie i feminism under krigstid. Deltagande unga kvinnor anser att vägen till jämlikhet går via deltagande i krigiska handlingar. Projektet utgör en bakgrundskunskap för reintegrationen av guerillas i samhället under fredstid. Projektet växte fram under 1990-talet som ett led i seminarier om martyrskapet i olika religioner.
Avhandlingar om martyrskap/helgonkult såg dagen (Vamadeva om Sivaismen, Roos om judenomen, Åkerdahl om Baha'i). Nätverk bildades, främst i Tyskland. Peter Schalk har skrivit över 100 arbeten om konflikten, och han har erfarenhet från fältet och kan arbeta med källor på tamil, sinhala och pali. Detta projekt kan ses som en syntes av tidigare forskning under mer än tre årtionden på området.


• Emil Uddhammar, Department of Government , Uppsala University
Project name: Development and bio-diversity in East Africa and India
Grant: 2 430 000 SEK (for the three-years period 2005–07)

Project description: Under de senaste årtiondena har arbetet att skydda utrotningshotade arter i tredje världen på många sätt varit framgångsrikt. I Indien har antalet tigrar ökat påtagligt, och detsamma gäller storviltet i Östafrika. På den ofta fattiga landsbygd som omger de skyddade områdena har samtidigt skett en viss levnadsnivåhöjning, men detta har ofta inneburit att befolkningstrycket mot de skyddade naturområdena har ökat. Konflikten mellan natur och utveckling har därför närmast tilltagit- Runt de skyddade områdena har det gradvis vuxit fram en ekonomi som dels har att göra med anställningsmöjligheter inom naturvården eller som guider, men också genom de höga inträdesavgifter som ofta tas för besök i områdena. Framför allt har den ökade ekoturismen inneburit nya möjligheter för lokalbefolkningen att få del av den kollektiva nyttighet som de naturskyddade områdena utgör. Tyvärr saknas, som utvecklingsforskaren Agnes Kiss framhåller i en världsbanksstudie 2004, systematisk forskning kring vad ekoturism och annan liknande ekonomisk aktivitet runt naturskyddade områden i tredje världen egentligen betytt ekonomiskt för lokalbefolkningen. Detta projekt syftar till att dels studera utvecklingen för lokalbefolkningen – främst hur mycket fattigdomen har minskat – dels hur effektivt skyuddet av den biologiska mångfalden har varit i fyra olika skyddade områden med mycken turism i Kenya, Tanzania och två delstater i Indien. Vi skall undersöka detta genom att relatera dessa båda faktorer till naturskyddslagstiftningen, hur den lokala naturskyddsförvaltningen fungerar och hur turismen fungerar i och runt dessa skyddade områden. Dels kommer vi att genomföra intervjuer med ca 150 familjer i ett strategiskt urval byar, dels kommer vi att intervjua lokala nyckelpersoner inom naturskydd och tursimnäringen. Betydelsen av denna forskning är mycket stor, då systematisk kunskap om hur ekonomin och förvaltningen kring de naturskyddade områdena påverkar lokalbefolkningen ekonomiskt saknas. Resultaten av denna undersökning kan bli vägledande för hur naturvårdsförvaltning och eko-turism bör utvecklas i framtiden vid tredje världens skyddade områden. Den utrustning vi behöver här är i första hand bärbara datorer samt minidiskspelare för upptagande av intervjuer. Dessutom behöver vi medel för att genomföra totalt 450 intervjuer i byar runt de skyddade områdena.

Back to Research

Search the SASNET Web Index


SASNET - Swedish South Asian Studies Network/Lund University
Address: Scheelevägen 15 D, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 222 73 40
Webmaster: Lars Eklund
Last updated 2011-06-09