SWEDISH SOUTH ASIAN STUDIES NETWORK

Swedish Research Council grants to
South Asia related projects 2005

Swedish Research Links 2005

Project grants for research within Humanities, Social Sciences and Medicine 2005

Swedish Research Links 2005

The fourth round of the so-called Swedish Research Links (Asian–Swedish research partnership programme) – grants by Sida and the Swedish Research Council – were distributed in November 2005. The following South Asia related project applications for Swedish Research Links (Asian–Swedish research partnership programme) were granted for the three-years period 2006–08.

Kristianstad University:

• Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Dept. of Mathmatics and Natural Sciences
Asian partner: Indrani Karunasagar, Karnataka Animal Veterinary and Fisheries Science University, India
Project name: Significance of benthic resting stages on the dynamics of harmful algal blooms along the south-west coast of India. This is continuation of a project run by Marine Botany, Department of Marine Ecology, Göteborg University. The researcher funded by this grant is PhD candidate Karolina Härnström, former student of Kristianstad University.
Project Grant: SEK 450 000

Karolinska Institutet Medical University, Stockholm:

• Vinod Diwan, Dept. of Public Health Sciences, Division of International health (IHCAR)
Asian partner: Biao Xu
Project name: Equity and gender in tubercolosis control in high burden countries – from research to policy
Project Grant: SEK 600 000

Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm:

• Mats Berg. Division of Railway Technology, Dept. of Aeronautical and Vehicle Engineering
Project name: Influency vibration on activity comfort while travelling by railway vehicles (research project that is part of the EU Asia Link programme CIRCIS – Collaboration in Research and Development of New Curriculum in Sound & Vibration, involving KTH, Sweden, Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee, Indian Institute of Technology Delhi, and Loughborough University, UK.
Project Grant: SEK 600 000

• Gunnel Dalhammar, Dept. of Environmental Microbiology, School of Biotechnology
South Asian project partner: Chandra Sainathan
Project name: Bioremediation of industry wastes and microbiological community structure analyses by traditional and modern molecular approaches (research related to India)
Planning Grant for 2006: SEK 75 000

Lioubov Belova, Department of Materials Science and Engineering
South Asian partner: Professor R V Upadhyay, Centre for Excellence in Nanotechnology of Nanomagnetic Particles-CENNP, Department of Physics, Bhavnagar University, Gujarat, India
Project name: Synthesis & Characterization of tailored magnetic nanoparticles for biomedical applications (research related to India)
Project Grant: SEK 450 000

• Mannan Mridha, Department of Applied Information Technology (2IT), KTH School of Information and Communication Technology (ICT), Campus IT University in Kista
South Asian partner: Mandalika B. Srinivas, University Of Hyderabad, India
Project name: Design and development of portable medical device for application in the developing countries
Project Grant: SEK 600 000

Lund University:

• Lo Persson, Division of Cellular and Molecular Pharmacology, Department of Experimental Medical Science
South Asian partner: Rentala Madhubala
Project name: Structure-based drug development against malaria and leishmaniasis
Project Grant for 2006: SEK 100 000 SEK

Nordic School of Public Health (NHV)

• Göran Bondjers, Dean of the Nordic School of Public Health
South Asian partner: Gopal Prasad Acharya
Project name: Metabolic dysfunction related to genetic factors and life style – studies of ethnic groups in Nepal. More information.
Planning Grant for 2006: SEK 75 000

Stockholm University:

• Alasdair Skelton, Dept. of Geology and Geochemistry, Earth Sciences Centre
South Asian partner: Chandan Mahanta, IIT Guwahati, India
Project name: Monitoring the effect of seismic activity on groundwater chemistry in North East India
Project Grant: SEK 450 000

Uppsala University:

• Olle Eriksson, Theoretical Magnetism Group, Dept. of Physics
Project name: Theoretical and experimental investigations on magnetic alloys (research related to India). More information.
Project Grant: SEK 600 000


Swedish Research Council Project grants for Research within Humanities, Social Sciences and Medicine 2005

• Paolo Favero, Dept. of Social Anthropology, Stockholm University
Project title: ‘FILMI STYLE’ AND THE AESTHETICS OF EVERYDAY LIFE, a visual study of visual culture in Indian diaspora in Rome
Post doc grant: SEK 648 289 (for the three years period 2005–07)

Project description: Indien upplever idag en ökande ekonomisk tillväxt. Liberaliseringsreformerna efter 1991 har ökat levnadsstandarden för många av landets invånare. Men liberaliseringen har även underlättat möjligheterna att emigrera. Alltfler indier söker sig utomlands i jakt på ett bättre liv och den indiska diasporan utgör idag en av världens största folkmigrationer. Den indiska diasporan är alltså ett viktigt globalt fenomen. Den utgör ett centralt tema för dagens Indienforskning och även en nyckel till förståelsen av dagens ökande globala migrationer. Forskningen om den indiska diasporan har i växande utsträckning fokuserat på den centrala rollen som olika kulturella former och i synnerhet film, spelar. Bombay producerar per år det högsta antalet filmer i världen och är idag en viktig trendskapare. Diasporan är en stor konsument av, samt en viktig inspirationskälla till, Bombay-filmer (även kallade Bollywood-filmer). Många forskare har hävdat att Hindi-filmer genomsyrar livet i diaspora. Trots att de har producerats i hemlandet har Hindi-filmer förmågan att skapa gemenskapskänsla bland indier i hela världen. Filmforskare hävdar att Hindi-filmer framför estetiska, ideologiska och moraliska ideal som sprider sig till de flesta arenor av populärkultur i diasporan. Den s.k. “filmi style”, d.v.s. den stil som kännetecknar Hindi-filmer anses vara av central betydelse för hur indier i diaspora upplever och bygger sin identitet samt för deras sätt att integreras i det nya samhället. Hindi-filmer förenar estetik, njutning och föreställningar med frågor kring migration, integration och identitets utgör därmed en nyckel till förståelsen av indisk diaspora. Denna studie fokuserar på indisk diaspora i Sverige och Italien i bemötandet av flera forskares uppmaningar att vidga förståelsen av indisk diasporas globala och diversifierade karaktär. Studier av indisk diaspora måste gå bortom den strikta fokuseringen på den engelsk-språkiga metropolitanska världen och skapa en bredare bild av fenomenet. Sverige och Italien är relativt outforskade fält i detta avseende och kan därmed bidra till att ge en annan vinkel till vår kunskap om indisk diaspora. Denna studie kommer därför även att erbjuda ett fönster till integrationsfrågor i nutida Europa utifrån hur indier bosatta i Europa upplever sin roll och möjligheter i Sverige och Italien. Utifrån det indiska exemplet kommer detta projekt att erbjuda en teoretisk fördjupning på den betydelse film och film-inspirerade estetiska ideal spelar i individers vardagsliv. Hur ’kryper’ film in i människors liv? I vilken mån kan filmer skapa ’kultur’? Studien kommer att förlita sig huvudsakligen på en teoretisk och metodologisk apparat hämtad från ’visuell antropologi’ (en av antropologins förgreningar) och framhäva teoretiska samt metodologiska frågor kring visuell kultur. Hur kommuniceras kulturen visuellt? Studien kommer att utforska betydelsen av visuella kulturella intryck för frågor som rör kultur och identitetsskapande. Studien avser att generera en visuell etnografi. I enlighet med den visuella antropologins senaste uppmaningar kommer detta projekt att lägga stor vikt vid produktion och reflektion kring bilder i etnografisk forskning. Vad händer när vi ’tittar’ och ’filmar’ världen i stället för att ’läsa’ och ’skriva’ om den? Studien kommer att utforska visuella mediers kapacitet att fungera som instrument för etnografisk forskning, och samtidigt ställa frågor kring meningen av en sådan etnografisk kunskap. Den etnografiska forskningen kommer dock även att förlita sig på mer konventionella metoder (deltagande observation, intervjuer, o.s.v.). Genom att jämföra den kunskap som erhållits via visuella och klassiska etnografiska instrument kommer studien att kunna utforska relationen mellan metod och antropologisk kunskap. Studien ska resultera i publikationen av såväl skriven text som visuellt material. Som visuella antropologer påpekar är det viktigt att använda nutida visuella mediers kapacitet för att nå ut till en bredare publik och för att få bredare förståelse av antropologisk kunskap. Därför kommer denna studie att producera en dokumentär och andra visuella former (såsom video-installationer) ämnade att kommunicera antropologisk kunskap till en bredare (icke-akademisk) publik samt till studenter och övriga akademiker.


• Camilla Orjuela, Dept. of Peace and Development Studies (PADRIGU), Göteborg University.
Project name: Long-Distance Reconciliation? Nationalism and Peace Building in the Diaspora
Grant: 1 750 000 SEK (for the three years period 2006–08)

Project description: This project studies the role diaspora communities can play in peace building in their countries of origin. While diaspora researchers have gained insights about the processes of ”long-distance nationalism”, ”homeland politics” and identity formation taking place in the diaspora, peace researchers have still to grasp the complex role of diaspora communities in todayâs deterritorialised nationalist conflicts. So far, diasporas have been studied by peace researchers mainly as groups encouraging and funding violent conflicts. This project, however, puts the focus on the possibilities created in the diaspora existence for dialogue between people who have been made enemies in violent conflicts. In exile, new spaces for interaction and alternative identity formation emerge. Exiles also keep close contacts with relatives and friends back home, and make important contributions to efforts to reconstruct war-torn areas. This study takes its point of departure in the case of Sri Lanka. It studies how Sri Lankan Tamils and Sinhalese living in Canada, Sweden, Norway, Germany and the UK involve in and make sense of the ethnic conflict back home. It looks at contacts maintained with the homeland, involvement in diaspora organisations and experiences of cross-ethnic dialogue in the diaspora. The main methods are in-depth interviews, analysis of texts produced by diaspora organisations and observation of diaspora activities.


• Lars-Åke Persson, International Maternal and Child Health (IMCH); Department of Women's and Children's Health, Uppsala University.
Project name: Pre- and postnatal influence on chronic disease risk and immune function in early childhood: follow-up of the ‘MINIMat’ maternal food and micronutrient supplementation study in Bangladesh
Grant: 1 320 000 SEK (for the three years period 2006–08)

Project description: Exposures early in life may programme later risk of disease. The developmental origin of health and disease (DOHAD) hypothesis is primarily based on register studies in the West, with a size at birth as a proxy for prenatal exposure. The hypothesis is highly relevant in resource-poor communities, where type 2 diabetes and other chronic diseases rapidly increase. Few studies have been performed in resource-poor communities, and almost none with prospectively collected data on prenatal exposures. The project aims at studying prenatal influences on chronic disease risk indicators and immune function in early childhood in a very well characterised cohort of pregnant women and their children: the ”Minimat” study in Bangladesh, where 4430 women were allocated to 6 different food- and micronutrient supplementations and monitored from early pregnancy through childbirth. Mothers and children have been repeatedly examined thereafter. At 4 years we propose anthropometry, blood pressure, metabolic, immune and chronic inflammation indicators, and micronutrient status. The prospective analyses will increase the knowledge about early influences on chronic disease risks and immune function and potentially identify entry points for primary prevention.

Back to Research

Search the SASNET Web Index


SASNET - Swedish South Asian Studies Network/Lund University
Address: Scheelevägen 15 D, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 222 73 40
Webmaster: Lars Eklund
Last updated 2009-06-05